ГЛАВНА
ДО 2016 Г
ПРАВИЛНИК
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ и КОМИСИИ
НОВИНИ
НОВИНИ ДО 2016 Г
КОНТАКТ
ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ЗА ПРАВОСЛАВНИ ЦЕННОСТИ "СВ. ЦАР БОРИС-МИХАИЛ" - ВАРНА

I.  СТАТУТ

Комитетът представлява гражданско обединение на личности на доброволни начала, мотивирани за подпомагане и развитие на православните и християнски ценности.

II.  ЦЕЛИ НА КОМИТЕТА
    2.1.  Развитие и съхранение на православните ценности и добродетели
    2.2  Изграждане на православни храмове и манастири, ведно със съпътстващата духовна и социална инфраструктура, в т.ч. - духовни центрове за работа с младежта, православни центрове за социално подпомагане на нуждаещи се граждани.

III.  СЪСТАВ
Комитетът се състои от учредителите съгласно приложения списък. Учредителите имат право да препоръчат приема на нови членове, като последните се утвърждават от Общото Събрание на Комитета

IV.  ОРГАНИ НА КОМИТЕТА
    4.1.  Общо Събрание

Включва всички учредители на Комитета и има следните права:
      -  Приема и определя дейността на Комитета по изпълнение на поставените пред него цели
      -  Избира членовете на организационния съвет и приема мандата - 4 години
      -  Свиква се чрез покана направена от Организационния Съвет до членовете веднъж в годината
      -  При необходимост Организационният Съвет свиква извънредно Общо Събрание
    4.2.  Организационен Съвет
Състои се от 11 члена и включва: Преседател, двама Заместник-Председатели, Главен Координатор, Секретар и членове. Организационният съвет организира дейността на Комитета в периода между Общите Събрания за срока на мандата, както и представлява Комитета пред всички трети лица.
    4.3.  Комисии
Комисиите се състоят от членове на Комитета и свещенници от Варненската епархия, които не е задължително да са членове на Общественният Комитет.
    4.4.  Членове на Общественният Комитет, Организационния Съвет и комисиите, които по неуважителни причини отсътвуват 3 (три) и повече пъти, се самоизключват и на тяхно място се избират други, които се утврждават от Организационния Съвет, респективно от Общото Събрание на Общественния Комитет.
Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2016 "Православни ценности" All rights reserved