ГЛАВНА
ДО 2016 Г
ПРАВИЛНИК
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ и КОМИСИИ
НОВИНИ
НОВИНИ ДО 2016 Г
КОНТАКТ
ПРОЕКТО - КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ “ВЕРОУЧЕНИЕ” В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

До: Светия Синод на Българската Православна Църква

Копие до: Президентство на Република България
Народно събрание на Република България
Министерски съвет на Република България
Министерство на образованието и науката
Комисия по образование и наука към Народното събрание

          I. ОБЩА ЧАСТ
          1.Мотиви и цели

          II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
          1. Учебно съдържание на предмета "Вероучение"

          А/ Първи етап: Предметът "Вероучение" в българското средно образование да се изучава като задължителен от I до VI клас с по 1 час седмично, като въвеждането му да става поетапно в I клас за учебната 2007/2008 г., I и II клас през учебната 2008/2009 г. т. н., с предварително осигуряване на учебни програми с ДОИ по предмета, съобразени с тези учебни програми учебници и помагала за всеки клас и етап на образование, като учебният процес се обезпечи с необходимите добре подготвени кадри по предмета и се създадат възможности за тяхната предварителна и последваща квалификация.
          Б/ Втори етап: VII - XII клас като ЗИП, СИП, извънкласна форма
        2. Учебни помагала и методически ръководства по учебния предмет "Вероучение"
          3. Кадрово осигуряване на учебно - възпитателния процес "Вероучение"

          III. УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

          Общо представяне: цели, задачи, задължителен образователен минимум от основни знания и умения, които учениците трябва да са усвоили в края на всеки клас, тематично разписание на учебния материал.
          1. Учебна програма по "Вероучение" за I клас
          2. Учебна програма по "Вероучение" за II клас
          3. Учебна програма по "Вероучение" за III клас
          4. Учебна програма по "Вероучение" за IV клас
          5. Учебна програма по "Вероучение" за V клас
          6. Учебна програма по "Вероучение" за VI клас
          7. Учебна програма по "Вероучение" за VII клас като ЗИП, СИП , извънкласна форма
          8. Учебна програма по "Вероучение" за VIII клас като ЗИП, СИП , извънкласна форма
          9. Учебна програма по "Вероучение" за IX клас като ЗИП, СИП , извънкласна форма
          10. Учебна програма по "Вероучение" за X клас като ЗИП, СИП , извънкласна форма
          11. Учебна програма по "Вероучение" за XI клас като ЗИП, СИП , извънкласна форма
          12. Учебна програма по "Вероучение" за XII клас като ЗИП, СИП , извънкласна форма

        I. ОБЩА ЧАСТ
          1.Мотиви и цели

          През многовековната история на България християнството прониква в социалния, културния и духовния живот на българите, определя веровата и културната принадлежност и очертава образа на българската държава.
          Днес всички сме свидетели на голямата духовна криза, която битува в нашето общество. Атеизмът засегна поколения наред. В годините на прехода също не можа да се намери вярната посока.
          Най-потърпевши се оказват децата и младите хора, които израстват без ценностна система и стават лесно уязвими от наркотиците и сектите. Проявите на негативно мислене и нихилистично възприемане на света, нарастващата агресия, апатията са част от съвременните проблеми. Търсят се различни средства за противодействие, но в по-голямата си част те са неефективни.
          Българската православна църква винаги е настоявала предмета "Вероучение" да навлезе като редовен в образователната система на българското училище.
          Ние смятаме, че този предмет ще способства за формиране на нравствени ценности и норми на поведение у децата и учениците и след години духовната промяна ще се почувства. Предметът "Вероучение" ще даде познания, както за православната вяра, така и за другите религии. Не може да имаме уважение и толерантност към вярата на другия без познания за нея.
          В съвременното общество знанието в различни области на живота е изключително ценно. Фундаментализмът и тероризмът на религиозна основа се раждат именно от недостатъчното познаване на ценностите и нравствените опори на религията.
          В много от страните на Европейския съюз като Германия, Полша, Австрия, Гърция, този предмет е задължителен в училищата. В Румъния, която като България е нов член в ЕС, предметът още през 90-те години на XX век е въведен като редовен в румънската образователна система и добрите плодове от обучението по религия вече са налице.
          Днес повече от всякога в българското общество има нагласа предметът "Вероучение" да намери своето място сред останалите учебни дисциплини. Десетки хиляди са събраните подписи от цялата страна в подкрепа на това наше искане.
          Предвидената сега в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета /Чл. 4, ал. 3/ възможност да се изучава "Вероучение" в часовете, определени за задължително избираема или свободно избираема подготовка не дава желаните резултати, защото учениците трябва да избират предмета сред дисциплини като български език и литература, математика, чуждоезиково обучение, информационни технологии и др. Системата на организация е създадена така, че СИП и ЗИП "Вероучение" е много трудно да се изучава.
          Днес има политическа воля този предмет да намери своето място в българското училище. Нагласата на Министъра на Образованието и науката, както и на народните представители на всички политически партии е положителна и се надяваме тя да породи съответните законодателни действия.
          За последните 16 години богословските факултети завършиха не малко теолози с педагогическа правоспособност. Независимо от това, ако предметът се въведе като задължителен ще има дефицит на преподаватели. В този случай такива могат да се подготвят в богословските факултети чрез преквалификация на учители с други специалности, желаещи да преподават.
          Тъй като в България съществуват региони с преобладаващо мултиетническа среда, е необходимо да се потърси алтернатива на обучението по "Вероучение", по подобие на опита в европейски държави като Германия, Полша, Австрия и др.
          В такива случаи би следвало децата и техните родители, които не изповядват православната религия, да избират между два задължителни предмета – "Вероучение" или "Етика" (преподаване на ценности).
          Целесъобразно е предметът "Вероучение" да се изучава като задължителен от I до VI клас включително: в тази възрастова група е належащо да се формират морални ценности и нравствени устои, без които след V- VI клас учениците (навлизащи в друг етап от своето емоционално–психическо развитие) са изключително податливи на негативните явления в нашето общество: агресия, зависимости, секти и др.
          С оглед на реалните проблеми – недостиг на кадри, липса на ДОИ по предмета, както и на учебници за всеки отделен клас, предлагаме "Вероучение" да се изучава по един час седмично от I до VI клас, а от VII – XII да се изучава като ЗИП, СИП и извънкласна форма. При наличие на възможности през следващите учебни години часовете могат да се увеличат до два, а обучението да се въведе като задължително до XII клас.

        II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
          1. Учебно съдържание на предмета "Вероучение"
          А/ Запознаване на учениците от I – VI клас с историческата и нравствена същност на християнското учение, с неповторимостта на християнската култура и осмислянето истините на вярата, предоставя възможност на учениците да приемат Православието като своята религия.
          Учебното съдържание от I – VI клас да обхваща:

          - Библията – книга на книгите;
          - Най-същественото от живота и дейността на Иисус Христос, света Дева Мария и големите християнски светии;
          - 10-те Божии заповеди;
          - храмът като свещено място;
          - основание на Църквата;
          - храмът – място за среща на човека с Бога;
          - християнска иконография;
          - богослужение;
          - свещенослужители;
          - молитва;
          - тайнства;
          - църковни празници;
          - 10-те Божи заповеди
          - монашество и манастири;
          - символът на вярата;
          - християнското семейство;
          - защо сме православни християни?
          - църковно-народни обичаи и традиции, свързани с най-значимите християнски празници;

          Б/ Учебното съдържание за VII – XII клас като ЗИП, СИП и извънкласна форма да обхваща:
          В тази степен учениците трябва да разширят и затвърдят знанията си от първия етап, както и да добият представа за другите религии – римокатолицизъм, протестанство, юдаизъм, будизъм, ислям. Това ще даде възможност в последната степен учениците да разберат социалните измерения на Православното християнство и да прилагат в обществения живот историко-философските и религиозно-нравствените си знания.
          - Православното християнство и другите религии: католицизъм, протестантизъм, ислям, будизъм, юдаизъм;
          - философски религиозно-нравствени и социални аспекти на християнството и другите религии и другите религии;
          - християнство и философия;
          - християнство и култура;
          - християнство и обществен живот;
          - християнство и политика;
          - християнство и морал;
          - християнска етика и пазарна икономика;
          - християнството в живота на съвременния човек;
          - църквата и нейната културна и обществена мисия;

          2. Учебни помагала и методически ръководства по учебния предмет "Вероучение"
          А/ съдържанието на учебните помагала трябва да съответства на залегналите идеи в концепцията и да е съобразено с възрастовите особености на учениците;
          Б/ учебното съдържание за всеки клас да бъде съобразено със съответната учебна програма;
          В/ всяко учебно помагало да бъде придружено от ръководство за учителя;
          Г/ учебните програми и учебните помагала за ученика и учителя се изготвят и одобряват съгласно нормативните документи на Министерството на образованието и науката.
          Д/ учебната програма за всеки клас съдържа целите на обучението, учебното съдържание, очакваните резултати от обучението и тематичното разписание на учебния материал.
          3. Отпечатване и разпространение на учебните помагала и методически ръководства по "Вероучение"
          - Министърът предоставя правомощия на Комисия по Религия към Министерството на образованието и науката, която да дава становище по предлаганите за одобрение учебни помагала, учебни пособия и учебна документация като се търси съдействие от Управлението на съответната религиозна институция;
          - Комисията по Религия следи и контролира осигуряването на обучение по религия с учебни помагала за съответните училища по области в страната;
          4. Кадрово осигуряване на учебно-възпитателния процес по учебния предмет "Вероучение".
          Преподаватели по учебния предмет "Вероучение" могат да бъдат лица завършили висше богословско образование или преподаватели с други специалности и с допълнителна квалификация по "Вероучение". Назначаването и преквалификацията им да се съгласува с Управлението на съответната религиозна институция.

          III. УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
          Общо представяне на учебната програма I – VI клас.

          Обучението по религия I – VI клас има за цел да даде на учениците основни познания за традиционната ни религия - Православието. Информацията, която те получават за живота и дейността на Иисус Христос, света Дева Мария и други християнски светци, за Библията и за храма, им дава възможност не само да разширят своята култура, но и да бъдат приобщени към християнските добродетели, които да залегнат и в основата на изграждащата им се ценностна система.
          Целта и задачите на обучението по религия на учениците от I-VI клас произтичат от спецификата на религиозното учение и възрастовите особености на ученика в началното училище. Това е и предпоставка в по-голямата си част целите и задачите да се повтарят при учениците от първи до шести клас.

          1. Учебна програма по "Вероучение" за I клас
          Учебната програма по "Вероучение" за първи клас е ориентирана предимно към запознаване на учениците с основните православни християнски празници и традиции. Този подход за определяне и структуриране на учебното съдържание е утвърден в съответствие с традицията за празнуване на именни дни в българското семейство и училище, която влиза в познавателния опит на детето. Така осмислянето и затвърдяването на православните християнски ценности в съзнанието му ще стане по естествен път. Конкретните християнски празници се превръщат в опора и основание за ясни, емоционални и смислово-нравствени занимания в часовете по "Вероучение".
           Задачи:
          - запознаване на учениците с основните православни християнски празници и традиции;
          - запознаване с християнските символи;
          - стимулиране и развитие на религиозните чувства и представи за категориите “добро”, “зло”, “дълг”, “отговорност”, “благочестие”, “истина”, “милосърдие”, “състрадание”, “свобода”;
          - укрепване на нравствените потребности чрез наблюдение и анализ на живота на светците и на съвременните човешки взаимоотношения.
          Основни знания и умения, които учениците, изучаващи "Вероучение", трябва да са усвоили в края на първи клас.
          Знания за:

          - най-същественото от живота и дейността на Иисус Христос, света Дева Мария и големите християнски светци;
          - смисъла и значимостта на основните християнски празници и традиции.
          - храмът като свещено място;
          - молитвата като разговор с Бога;
          Умения за:
          - как да се държат в храма;
          - как да се молят;
          - как да съблюдават най-общите нравствени норми на поведение в ежедневното общуване

          Тематично разписание на учебния материал за I клас
          I. Аз съм християнче - 7 часа

          1. Иисус Христос – Син Божий
          2. Света Дева Мария – Божията майка
          3. Храмът - дом Божий
          4. Молитвата – разговор с Бога;
          5. Как да се държим в храма;
          II. Нашите християнски празници - 3 часа
          1. Светците – Божии хора
          2. Въведение Богородично
          3. Моят светец – моят Имен ден
          III. Вярата в Бог ни прави добри и силни - 3 часа
          1. Света Петка
          2. Свети Иван Рилски
          3. Свети Димитър - Димитровден
          IV. Ангелите - наши пазители - 1 час
          1. Свети Архангел Михаил – Архангеловден
          V. Бог подкрепя праведните и прави чудеса - 1 час
          1. Свети Николай Чудотворец – Никулден
          VI. Рождество Христово - 1 час
          1. Витлеемската звезда
          2. Коледа
          VII. Кръщението на Иисус Христос - 2 часа
          1. Богоявление
          2. Ивановден
          VIII. Да обичаме всички хора - 1 час
          1. Прошка – Сирни Заговезни
          IX. Света Дева Мария – благословена от Бога - 1 час
          1. Благата вест – Благовещение
          X. Славим името на Иисус Христос - 4 часа
          1. Цветница
          2. Христос Възкресе - Великден
          XI. Доброто побеждава злото - 1 час
          1. Свети Георги Победоносец
          XII. Светите братя Кирил и Методий - 1 час
Общо: 29 часа

          Часовете, които се явяват като разлика от броя на учебните седмици и броя на часовете, предвидени от тематичното разпределение, се използват за: посещение на храм, провеждане на коледните и великденските тържества, усвояване на по-трудните уроци.

          2. Учебна програма по Вероучение за II клас
          Основните акценти на учебното съдържание се задълбочават и учениците получават по-задълбочени знания за Божественото в нас и около нас.
          Православният календар ще ги направи съпричастни към християнските празници.
          Житията на светците ще представят пред учениците едни обикновени хора, живели достойно и праведно и ще предизвикат размисъл как техният живот може да бъде и днес образец за добри дела.
          Задачи:
          - запознаване на учениците със същината на християнски празници и традиции.
          - По-нататъшно развитие на представите за категориите: “добро”, “зло”, “дълг”, “отговорност”, “благочестие”, “истина”, “милосърдие”, “състрадание”, “свобода”.
          Основни знания и умения, които учениците изучаващи "Вероучение", трабва да са усвоили в края на втори клас.
          Знания за:

          - най-същественото от живота и дейността на големите християнски светци;
          - смисъла и значимостта на основните християнски празници и традиции;
          - храмът като свещено място;
          - всеопрощаващата любов на Бога.
          Умения за:
          - как да се държат в храма
          - как да съблюдават най-общите нравствени норми на поведение в ежедневното общуване.

          Тематично разписание на учебния материал за II клас
             I. Моята християнска вяра - 7 часа

          1. Храмът в моя роден край
          2. Пред иконата
          3. Служителите в храма
          4. Празнуване в храма
          II. Божият Син – Иисус Христос - 7 часа
          1. Роди се Син Божи
          2. Празнуваме Бъдни вечер и Коледа
          3. Чудесата на Иисус Христос
          4. Да празнуваме Великден
          III. Бог е в нас и около нас - 2 часа
          1. Доброто в мен
          2. Уповавам се на Бога
          IV. Божията майка – Света Дева Мария - 2 часа
          1. Родителите на Св. Дева Мария
          2. Чудесата на Св. Дева Мария
          V. Светиите – наши закрилници - 5 часа
          1. Света Варвара
          2. Свети Стефан
          3. Свети Теодор Тирон
          4. Свети Мина
          5. Света Екатерина
          VI. Обичам и прощавам - 4 часа
          1. Почитай майка си и баща си
          2. Простено – прости
          3. Не лъжи
          4. Прави добро
Общо: 27 часа

          Часовете, които се явяват като разлика от броя на учебните седмици и броя на часовете, предвидени от тематичното разпределение, се използват за: посещение на храм, провеждане на коледните и великденските тържества, усвояване на по-трудните уроци.

          3. Учебна програма по Вероучение за III клас
          Учениците ще се запознаят със сътворението на света, 10-те Божии заповеди, с учениците на Иисус Христос, с живота и подвизите на българските светци.
          Задачи:
          - запознаване на учениците със сътворението на света и живота на първите хора;
          - запознаване с 10-те Божи заповеди и тяхното приложение в живота;
          - запознаване с житията на някои български светци;
          Основни знания и умения, които учениците, изучаващи Вероучение, трябва да са усвоили в края на трети клас:
             Знания за:

          - чудеса извършени от Спасителя;
          - празниците Коледа и Великден;
          - покръстването на българите и ролята на княз Борис-Михаил – Покръстител.
          Умения:
          - да спазват правилата на поведение при посещение в храма;
          - да се грижат за близките си и за природата, изхождайки от живота и дейността на светците, които са учили.

          Тематично разписание на учебния материал за III клас
             I. Нашата вяра - 3 часа

          1. Вяра и суеверие
          2. За какво се молим
          3. Библията разказва за Бога и за хората
          II. Иисус Христос – Спасителят - 7 часа
          1. Богочовекът Иисус Христос
          2. Учениците на Иисус Христос
          3. От Лазаровден до Великден
          4. От възкресение да Възнесение
          III. Бог - Творец - 5 часа
          1. Сътворението на света
          2. Първите хора
          3. Божията справедливост /Ной, Вавилонската кула/
          4. 10 – те Божии заповеди
          IV. Света Дева Мария – наша закрилница - 2 часа
          1. Покров Богородичен
          2. Молим се на света Дева Мария
          V. Да празнуваме заедно - 5 часа
          1. Коледа
          2.Великден
          VI. Българските светци - 4 часа
          1. Свети княз Борис
          2. Свети Климент Охридски
          3. Свети Патриарх Евтимий
          4. Светците от моя роден край
          VI. Обичам и помагам
          1. Грижа се за близките си
          2. Помагам на нуждаещите се
          3. Милея за природата
Общо: 29 часа

          Часовете, които се явяват като разлика от броя на учебните седмици и броя на часовете, предвидени от тематичното разпределение, се използват за: посещение на храм, провеждане на коледните и великденските тържества, усвояване на по-трудните уроци.

          4. Учебна програма по Вероучение за IV клас
          Учениците се запознават с някои от Христовите притчи, синтезирали в себе си мъдрост и нравствени послания, с иконите в храма, с Библията като свещена книга за християните.
          Задачи:
          - по-задълбочено вникване в 10-те Божии заповеди;
          - запознаване на учениците с иконите и стенописите в храма;
          - запознаване с Библията.
          Основни знания и умения, които учениците, изучаващи "Вероучение", трябва да са усвоили в края на четвърти клас:
          Знания за:

          - мястото и значението на иконите и стенописите в храма,
          - 10-те Божии заповеди;
          - нравствените поуки от Христовите притчи;
          - същността на християнските празници;
          - смисъла и значението на християнският храм в духовния живот на човека;
          - светите тайнства и тяхното значение;
          Умения:
          - за тълкуване смисъла на изучаваните притчи;
          - за правилно поведение в храма

          Тематично разписание на учебния материал за IV клас
             I. Да говорим за Бога - 7 часа

          1. С вяра задружно да живеем
          2. Иконите ни говорят
          3. 10-те Божии заповеди
          4. Тайнствата на Православната църква
          5. Вярата в Бога ни прави по-добри, силни и щастливи
          II. Иисус Христос - Учителят - 6 часа
          1. Притчите на Иисус Христос
          2. Мъченичеството на Иисус Христос
          3. Началото на Христовата църква
          4. Свети апостоли - проповедници
          III. Библията - Свещено Писание - 4 часа
          1. Бог се открива на хората
          2. Старият Завет
          3. Новият Завет
          IV. Света Дева Мария се моли за нас - 2 часа
          1. Икони на света Богородица
          2. Молитви към света Богородица
          V. Православен календар - 6 часа
          1. Празници посветени на Иисус Христос
          2. Празници посветени на света Богородица
          3. Празници посветени на християнските светци
          VI. Обичта ни прави щастливи
          1. Ние сме различни деца на Бога
          2. Твоята обич ми е нужна
          3. Дарявам с любов
Общо: 28 часа

          Часовете, които се явяват като разлика от броя на учебните седмици и броя на часовете, предвидени от тематичното разпределение, се използват за: посещение на храм, провеждане на коледните и великденските тържества, усвояване на по-трудните уроци.

          5. Учебна програма по Вероучение за V клас
          Учебната програма за учениците от V клас е изградена на основата на знанията, които те имат за Иисус Христос като Божествен учител.
          Задачи:
          - чрез урочното съдържание да се разкрият най-важните страни на православното богослужение и църковни песнопения;
          - запознаване на учениците с църковния живот – свещенослужители, богослужение и църковни песнопения;
          - запознаване с празниците и традициите в религиозния живот.
          Основни знания и умения, които учениците, изучаващи "Вероучение", трябва да са усвоили в края на пети клас:
          Знания за:

          - за основаването на Църквата;
          - за храма като съсредоточие на духовен и културен живот;
          - за църковния живот – свещенослужителите, богослужението и църковните песнопения
          Умения:
          - за това как да се държат в храма като в дом Божи;
          - да съблюдават най-общите нравствени норми на поведение в ежедневното общуване

          Тематично разписание на учебния материал за V клас
             I. Встъпителни уроци - 4 часа

          1. Библията – книга на живота
          2. Иисус Христос – Божествен учител
          3. Основаване на Църквата
          4. Последователите на Иисус Христос
          II. Храмът – съсредоточие на духовен и културен живот - 4 часа
          1. Храм – устройство, архитектура, предназначение
          2. Храмът – място за духовно и културно общуване
          3. Поведение в храм
          4. Свещени изображения
          III. Монашество и манастири
          1. Възникване и същност на монашеството
          2. Манастири – възникване и значение
          3. Българските манастири – огнища на вяра и духовност
          IV. Църковен живот
          1. Свещенослужители
          2. Богослужение и църковни песнопения
          3. Молитва
          V. Празници и традиции в религиозния живот - 12 часа
          1. Рождество Христово
          2. Богоявление
          3. Възкресение Христово
          4. Въведение Богородично
          5. Благовещение
          6. Успение Богородично
          7. Светци-войни – св. Георги Победоносец, св. Димитър Солунски, св. Мина
          8. Никулден
          9. Храмът и християнските традиции в нашия живот
Общо: 28 часа

          Часовете, които се явяват като разлика от броя на учебните седмици и броя на часовете, предвидени от тематичното разпределение, се използват за: посещение на храм, провеждане на коледните и великденските тържества, усвояване на по-трудните уроци.

          6. Учебна програма по Вероучение за VI клас
          Учениците ща задълбочат знанията си за Българската православна църква, ще научат повече за живота и делата на светци от първото и Второто българско царство и епохата на османското владичество.
          Задачи:
          - запознаване с възникването и учредяването на българската църква;
          - запознаване със 10-те Божии заповеди;
          - запознаване със светци от първото и Второто българско царство.
          Основни знания и умения, които учениците, изучаващи "Вероучение", трябва да са усвоили в края на шести клас:
          Знания за:

          - за учредяването на българската църква, екзархия и патриаршия;
          - за живота и дейността на някои от българските светци;
          - за нравствените послания съдържащи се в 10-те Божии заповеди
          Умения:
          - за прилагане в ежедневния живот на 10-те Божии заповеди.

          Тематично разписание на учебния материал за VI клас
             I. Встъпителни уроци - 3 часа

          1. Храмът в живота на християните
          2. Празници и традиции
          3. Светците – образци на духовен живот
          II. Българската православна църква - 7 часа
          1. Проникването на християнството на българските земи до покръстването
          2. Покръстване на българите
          3. Учредяване на българската църква
          4. Българската патриаршия
          5. Българската екзархия
          6. Възстановяване на българската патриаршия в най-ново време
          III. Българските светци
          1. Първият български мъченик
          2. Светци от първото българско царство – св. Княз Борис I Покръстител, св. Седмочисленици, св. Иван Рилски
          3. Светци от второто българско царство – Теодосий търновски, патриарх Евтимий
          4. Светци от епохата на османското владичество – софийските мъченици и Злата Мъгленска
          IV. Правилата за нравствено поведение - 8 часа
          1. Десетте Божии заповеди
          2. Не си прави кумир /първа – четвърта заповед/
          3. Почитай баща си и майка си
          4. Не убивай
          5. Не прелюбодействай
          6. Не кради
          7. Не лъжесвидетелствай
          8. Не пожелавай чуждото
          V. Духовно-нравствен живот - 5 часа
          1. Добро и зло
          2. Грях
          3. Съвестта – глас Божи у човека
          4. Милост и прошка
          5. Милосърдие и благотворителност
Общо: 28 часа


          7. Учебна програма по Вероучение за VII клас като ЗИП, СИП и извънкласна форма
          Учениците ще получат религиозно-нравствени знания, а изучаване съдържанието на символа на вярата ще им даде възможност да разберат практическите измерения на вярата.
          Задачи:
          - за историческите фактори, които обуславят възникването на Светите тайнства;
          - за духовната и материална същност на Светите тайнства;
          - за златното правило на нравствеността;
          - да знаят защо трябва да изпитват любов към себе си
          Основни знания и умения, които учениците, изучаващи "Вероучение", трябва да са усвоили в края на седми клас:
          Знания за:

          - за учредяването на българската църква, екзархия и патриаршия;
          - за живота и дейността на някои от българските светци;
          - за нравствените послания съдържащи се в 10-те Божии заповеди
          Умения:
          - да утвърждават у себе си общочовешки ценности;
          - да проявяват религиозна толерантност.

          Тематично разписание на учебния материал за VII клас
             I. Встъпителни уроци - 3 часа

          1. Българската православна църква в историческото и развитие
          2. Божиите заповеди на Синай
          3. По пътя към духовно съвършенство
          II. Нашата вяра - 5 часа
          1. Символът на вярата
          2. Бог – Творец и Вседържател
          3. Иисус Христос – нашият Спасител
          4. Дух Свети - Животворящия
          5. Живот в църквата
          III. Тайнствата – духовни средства за спасение - 6 часа
          1. Кръщение и миропомазване
          2. Покаяние и причастие
          3. Свещенство и елеосвещение
          4. Брак
          5. Родители и деца в християнското семейство
          IV. Притчите на Иисус Христос – Божествени послания - 7 часа
          1. Да възприемаме учението /Притчата за сеяча/
          2. Да развиваме дарованията си /Притчата за талантите/
          3. Да не презираме ближния си /Притчата за митаря и фарисея/
          4. Да бъдем милостиви /Притчата за самарянина/
          5. Божията правда /Притчата за богаташа и бедния Лазар/
          6. Бащината обич /Притчата за блудния син/
          V. Християнски добродетели
          1. Златното правило на нравствеността
          2. Вяра и надежда
          3. Любов към Бога
          4. Любов към ближния и любов към себе си
          5. Любов към враговете
          6. Религиозна толерантност
Общо: 27 часа


          8. Учебна програма по Вероучение за VIII клас като ЗИП, СИП и извънкласна форма
          Учениците ще се запознаят със събития от живота на Православната и Римокатолическата църква през средните векове и ще откроят голямата им влияние в политическия, културния и духовния живот на обществото. Те ще научат как възниква Протестанството и какво е неговото учение.
          Задачи:
          - запознаване с личностите и делата на създателите на другите религии;
          - задълбочаване знанията върху трите основни направления на християнството – Православие, Римокатолицизъм и Протестанство.
          Основни знания и умения, които учениците, изучаващи "Вероучение", трябва да са усвоили в края на осми клас:
          Знания за:

          - за същността на трите основни направления в християнството – Православие, Римокатолицизъм, Протестанство;
          - за възникване на протестантизма и неговото учение;
          - за религията като своеобразна връзка между Бога и човека.
          Умения:
          - да прилагат на практика наученото в часове по "Вероучение"

          Тематично разписание на учебния материал за VIII клас
             I. Встъпителни уроци - 3 часа

          1. Висши форми на общуване с Бога
          2. Божествената личност на Иисус Христос
          3. Християнската любов – път към съвършенство
          II. Същност на православната християнска религия - 4 часа
          1. Основни черти на християнската религия
          2. Християнството е вяра
          3. Християнството е светоглед
          4. Прояви на християнството в живота на човека
          III. Християнската църква - 13 часа
          1. Формиране на православното християнско учение /вселенски събори/. Животът на Църквата до XI век
          2. Разделение в Църквата
          3. Православие
            a) православната църква през Средните векове
            б) многообразие на православния църковен живот /автокефални църкви/
          4. Римокатолицизъм
            a) Римокатолическата църква през средните векове
            б) учение на Римокатолическата църква
            в) католицизмът в България
          5. Протестанство
            a) възникване на протестанското движение
            б) учение на Римокатолическата църква
            в) протестантски общности в България
          IV. Християнството и световните религии - 6 часа
          1. Иисус Христос и Буда
          2. Християнство и будизъм
          3. Християнство и юдаизъм
          4. Иисус Христос и Мохамед
          5. Християнство и ислям
          V. Световните религии днес - 2 часа
          1. Православната християнска църква и другите религии
          2. Световните религии в духовния и културния живот на човечеството
Общо: 28 часа


          9. Учебна програма по Вероучение за IX клас като ЗИП, СИП и извънкласна форма
          Учебното съдържание в IX клас разглежда православната християнска религия в исторически план. Учениците ще се запознаят със събития от Свещеното Писание на Стария и Новия Завет, с основаването на християнската църква, с православното богослужение и православния катехизис.
          Задачи:
          - запознаване с по-значими личности и по-важни събития от Стария и Новия Завет;
          - получаване информация за храмовете и свещенослужителите, за манастирите и монасите;
          - разглеждане в исторически план на трите основни направления на християнството - Православие, Римокатолицизъм и Протестанство;
          - запознаване с новите религиозни учения у нас;
          - запознаване със светите тайнства
          Основни знания и умения, които учениците, изучаващи "Вероучение", трябва да са усвоили в края на девети клас:
          Знания за:

          - за значимите личности и по-важните събития от Стария и Новия Завет;
          - за храма и манастира като архитектурни и свещени места;
          - за новите религиозно учения;
          - за светите тайнства
          Умения:
          - за историческа обосновка на събития от Стария и Новия Завет;
          - да прилагат на практика наученото в часовете по "Вероучение".

          Тематично разписание на учебния материал за IX клас
             I. Встъпителни уроци - 1 час

          II. За Свещеното Писание на Стария и Новия Завет - 15 часа
          1. Стар Завет – по-важни събития и личности – Всемирния потоп, Вавилонското стълпотворение, Авраам и Исаак, Йосиф и неговите братя, Йов, Мойсей, Десетте Божии заповеди, царете Давид и Соломон.
          2. Нов Завет - по-важни събития и личности – Рождество Христово, Йоан Кръстител, Иисус Христос и неговите ученици, Голгота, Възкресение и Възнесение.
          III. Християнска църква - 10 часа
          1. От основаването /Петдесетница/ до наши дни
          2. Храмовете и свещенослужители, манастири и монаси
          3. Православните църкви
          4. Православие, католицизъм, протестанство - да се наблегне на нови религиозни учения у нас и как да се предпазим от опасностите, които те крият /мормони, църквата на Муун, адвентисти от седмия ден, свидетели на Йехова, сциентолози/
          IV. Православно богослужение и православен катехизис - 2 часа
          1. Молитвата
          2. Светите тайнства
Общо: 27 часа


          10. Учебна програма по Вероучение за X клас като ЗИП, СИП и извънкласна форма
          Учебното съдържание в X клас разглежда православната християнска религия във философски и културен план. Учениците ще се запознаят с видни представители на богословската мисъл – екзегети и апологети. Ще получат информация и за Православието като част от културната идентичност на българския народ.
          Задачи:
          - запознаване с основи моменти от живота и делото на видни богослови;
          - запознаване с Православието като елемент от културата на народа ни;
          - запознаване с най-големите християнски празници – Рождество и Възкресение Христово, от философски и културен аспект.
          Основни знания и умения, които учениците, изучаващи "Вероучение", трябва да са усвоили в края на десети клас:
          Знания за:

          - за същината на Православието като част от културната идентичност на народа ни;
          - за философията на християнските празници – Рождество Христово и Възкресение Христово.
          Умения:
          - да прилагат на практика наученото в часовете по "Вероучение"

          Тематично разписание на учебния материал за X клас
             I. Встъпителни уроци - 1 час

          II. Учение на Иисус Христос - 12 часа
          1. Проповеди и беседи
          2. Притчи и чудеса
          III. Апологети на православната християнска религия - 10 часа
          1. Свети отци и учители на Църквата – св. Василий Велики, св. Антоний Велики, св. Григорий Богослов;
          2. Вселенски събори
          IV. Православието - основа на културната идентичност на българския народ - 2 часа
          V. Православен календар - 3 часа
          1. Св. Климент Охридски
          2. Рождество Христово
          3. Възкресение Христово
Общо: 28 часа


          11. Учебна програма по Вероучение за XI клас като ЗИП, СИП и извънкласна форма
          Учебното съдържание в XI клас разглежда православната християнска религия като мироглед.
          Задачи:
          - запознаване с философията и нравствените ценности на християнството;
          - запознаване с влиянието на религиозните празници върху морала на съвременния човек.
          Основни знания и умения, които учениците, изучаващи "Вероучение", трябва да са усвоили в края на единадесети клас:
          Знания за:

          - за философията на видни представители на богословската мисъл;
          - за отношението на Православната църква към съвременния свят;
          - за християнския морал и отношението на хората към ценността на живота.
          Умения:
          - да прилагат на практика наученото в часовете по "Вероучение"

          Тематично разписание на учебния материал за XI клас
             I. Встъпителни уроци - 1 час

          II. Учение на Иисус Христос - 8 часа
          1. Преподобни Максим Изповедник, пр. Йоан Лествичник, блажени Августин и др. – кратки сведения, дейност и основни моменти от възгледите им, касаещи съвременни проблеми на младежта.
          III. Религия, вяра, знание - 10 часа
          1. Човекът, съвременният свят и православната църква;
          2. Християнска етика – отношение към евтаназията, самоубийствата, наркоманията.
          IV. Православието - основа на културната идентичност на българския народ - 2 часа
          V. Православен календар - 4 часа
          1. Жития на светци
          2. Религиозни празници
Общо: 23 часа


          11. Учебна програма по Вероучение за XII клас като ЗИП, СИП и извънкласна форма
          Учебното съдържание за XII клас разглежда православната християнска религия като мироглед.
          Задачи:
          - запознаване с по-значимите религии по света;
          - съпоставяне на православното християнство с учението на тези религии.
          Основни знания и умения, които учениците, изучаващи "Вероучение", трябва да са усвоили в края на дванадесети клас:
          Знания за:

          - за религиите, които са оказали влияние върху развитието на човечеството;
          - за отликите между православното християнско учение и учението на тези религии.
          Умения:
          - да проявяват толерантност към хората с друго вероизповедание

          Тематично разписание на учебния материал за XII клас
             I. Встъпителни уроци - 1 час

          II. Религиите по света - 10 часа
          1. Основни сведения
          2. Религиите в Индия
          3. Будизъм
          4. Зороастризъм
          5. Юдаизъм
          6. Ислям
          III. Православие, римокатолицизъм, протестанство - 4 часа
          IV. Православен календар - 4 часа
          1. Жития на светци
          2. Религиозни празници
Общо: 19 часа

          Обучението по Вероучение VII – XII клас се осъществява под формата на ЗИП, СИП или извънкласна форма по 1 час седмично. Учителят има свобода да избира и съчетава методи на обучение, но и задължение да преосмисля методическия инструментариум и да го адаптира към степента на подготвеност на учениците. Да прилага продуктивни стратегии, които да развиват познавателните интереси у учениците. Да изгражда умения за диалогичност и дискусия. Учителят може да обединява някои или да преподаде по-детайлно други методически единици продиктувано от интересите на учениците, но в рамките на учебното съдържание за класа.
          Изучаването на учебния предмет "Вероучение" в исторически, философски и културен план ще допринесе не само за обогатяване и задълбочаване знанията и уменията на учениците, получени по другите общообразователни предмети, но ще разшири общата им култура, ще спомогне за формиране на техния мироглед.

          П Р Е Д Л А Г А М Е :

          1. От учебната 2007/2008 г. да се въведе предмета Религия/Етика един час седмично в пети клас в българското училище.
          2. Преподавателите да имат висше богословско образование или висше педагогическо образование с допълнителна квалификация по Религия. Назначаването на преподавателите по Религия да се съгласува с Управлението на съответната религиозна институция.
          3. Одобряването на учебните помагала и преквалификацията на преподавателите да се извършва от МОН, като се търси съдействието от Управлението на съответната религиозна институция.

          Концепцията е изготвена от специалисти на:

          - Варненска и Великопреславска Света Митрополия
          - Обществен комитет “Православни ценности” към Варненска и Великопреславска Света Митрополия
          - Община Варна

гр. Варна
03 декември 2006 г.
Използването на материали от тази страница е разрешено при коректно посочване на първоизточника
© 2004 - 2016 "Православни ценности" All rights reserved